ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ( ΣΤΟΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΧΛΟΗΣ» (ΑΔΑΜ: 23PROC013566811)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 κατόπιν έρευνας αγοράς και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική προσφορά ( χαμηλότερη τιμή ) στην:

Ανάθεση της προμήθειας ειδικών προστατευτικών (στόρια) που θα τοποθετηθούν στα επάνω παράθυρα για την προφύλαξη των παιδιών του Σταθμού μας από τον ήλιο οπότε εξασφαλίζεται η σωστή και εύρυθμη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού του Δήμου μας. 

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 883,50 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 1.095,54 € με Φ.Π.Α. 24% .

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ.14398/10-10-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:23REQ013556569).

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 23PROC013566811)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ:23REQ013556569)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share