ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013603645)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με το νόμο 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» στην:

Απασχόληση ιατρού εργασίας στο Δήμο Αίγινας, ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες ορισμένου χρόνου 12 μηνών στο προσωπικό του Δήμου Αίγινας στους χώρους όπου εργάζονται οι πάσης φύσεως υπάλληλοι του Δήμου μας , στο σύνολό τους 173 άτομα, κατόπιν  δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική του προσφορά.

Η παροχή υπηρεσιών του ιατρού εργασίας θα αρχίσει με την υπογραφή της σύμβασης και θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. (Ν.1568/85, Ν.3850/2010, Π.Δ.294/1988, Π.Δ.17/1996, Π.Δ.95/1999, Π.Δ.159/1999, ΚΥΑ Υ7α/Γ.Π.  οικ.112498/2009).

Γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που είναι φυσικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται τα προσόντα του ιατρού εργασίας από το άρθρο 16, του Ν. 3850/2010 ή νομικά πρόσωπα με τη μορφή «Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης» με ιατρό  ειδικότητας ιατρικής εργασίας.

Προϋπολογισμός για την παροχή υπηρεσίας:
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του ιατρού εργασίας για δώδεκα μήνες ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (4.750,00 €) απαλλασσόμενη Φ.Π.Α., σύμφωνα με την με αριθμό 297/08 γνωμοδότηση του Β’ τμήματος του Νομικού  Συμβουλίου του Κράτους, όπως κοινοποιήθηκε με την ΠΟΛ.1168/2008 του Υπουργείου Οικονομικών. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται έξοδα μετακίνησης ή διαμονής και οι βαρύνοντες τον ιατρό εργασίας φόροι και βάρη.

Η περιγραφή των προς διενέργεια εργασιών της ανωτέρω υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ.14561/12-10-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 23REQ013575838).

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013603645)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013575838)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share