ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 4239 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013668505)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του υπ. αρ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 4239 ημιφορτηγού της Υπηρεσίας Οδοποιίας, εργοστασίου κατασκευής Mazda, με αριθμό πλαισίου JMZUF8UE200719612. Κατόπιν ακινητοποίησης του εν λόγω οχήματος λόγω βλάβης πραγματοποιήθηκε μακροσκοπικός έλεγχος κατά τον οποίο διαπιστώθηκε βλάβη στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης και συγκεκριμένα στον συμπλέκτη. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ. 15098/23.10.2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 23REQ013637007).

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΗΟ 4239 (ΑΔΑΜ: 23PROC013668505)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013637007)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ_ΚΗΟ 4239
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share