ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 8999 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013668887)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του υπ. αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 8999 απορριμματοφόρου οχήματος τύπου «πρεσάκι» της υπηρεσίας Καθαριότητας, εργοστασίου κατασκευής Mitsubishi με κατασκευή υπερκατασκευής  Kaoussis SA τύπου Canter, με αριθμό πλαισίου TYBFEB71ELDC01612, λόγω βλάβης στο σύστημα υψηλής συμπίεσης της υπερκατασκευής του οχήματος. Οι οδόντες (δόντια) του οδοντωτού τροχού έχουν υποστεί βίαιη κρούση με  συνέπεια την κοπή (κούρεμα) σε πολλά εξ αυτών. Ο οδοντωτός τροχός που θα πρέπει να αντικατασταθεί, μετά από έρευνα δεν διατίθεται στο ελεύθερο εμπόριο, συνεπώς προτείνεται η κατασκευή του σε εξειδικευμένο μηχανουργείο.  Θα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί και να δοθεί στον εξωτερικό συνεργάτη για την εξυπηρέτηση δημιουργίας του αναγκαίου δείγματος. Κατά την κατεργασία θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη βαφή και σκλήρυνση.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ. 15100/23.10.2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ : 23REQ013637176).

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΗΗ 8999 (ΑΔΑΜ: 23PROC013668887)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ :23REQ013637176)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ-ΚΗΗ8999
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Share