ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 59434  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013678355)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών και ανάθεση εργασιών για την επισκευή του υπό αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 59434 μηχανήματος έργου, εργοστασίου κατασκευής FOREDIL εμπορικού τύπου AMBIENT CE, και ονομασίας RAM, με αριθμό  πλαισίου 06587 της υπηρεσίας καθαριότητας, κατόπιν αιφνίδιας βλάβης που παρουσίασε στο σύστημα ψύξης του πετρελαιοκινητήρα.

Η προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και η εργασία επισκευής της αιφνίδιας βλάβης θα πρέπει να ανατεθούν σε εξιδεικευμένο συνεργείο επισκευής μηχανημάτων έργου που διαθέτει την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση, την εμπειρία και τον απαιτούμενο μηχανολογικό, εργαλειακό εξοπλισμό (εξοπλισμός μέτρησης συστήματος ψύξης, ανυψωτικό 30t,) καθώς δεν διαθέτει το δημοτικό συνεργείο τον ανάλογο τεχνολογικό εξοπλισμό για την επισκευή της εν θέματι βλάβης.

Προϋπολογισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών : 1.120,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
Προϋπολογισμός για τ ην εργασία επισκευής: 900,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
Συνολικός Προϋπολογισμός: 2.020,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο υπ΄αριθμ.Πρωτ.15103/23-10-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:  23REQ013638645).

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 23PROC013678355)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ :23REQ013638645)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share