ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013741292)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική προσφορά στην:

Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Η εν λόγω προμήθεια αποτελεί υποχρέωση του Δήμου στα πλαίσια διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία και είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των  επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν.4830/2021 (Α’ 169 “Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα “Άργος” και λοιπές διατάξεις”).

Συνολικός Προϋπολογισμός Δαπάνης: 4.029,84 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 4.997,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 15729/31-10-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση με ΑΔΑΜ: 23REQ013690376 που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας.

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013741292)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013690376)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share