ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 6468 ΑΡΘΡΩΤΟΥ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ» (ΑΔΑΜ: 23PROC013769085)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ,  και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομικότερη προσφορά στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών και την ανάθεση εργασίας επισκευής του υπό αριθμόν κυκλοφορίας ΚΗΥ 6468 αρθρωτού οχήματος (ελκυστήρας με ημιρυμουλκούμενο) κατηγορίας Ν3, μεταφοράς σύμμεικτων απορριμμάτων στο ΣΜΑ Σχιστού και στον ΧΥΤΑ του Δήμου Φυλής αντίστοιχα, εργοστασίου κατασκευής Mercedes, με αριθμό πλαισίου WDB65913615525139, το οποίο σύρει το υπό αριθμό πλαισίου YFKTF34F επικαθήμενο όχημα (κιβωτάμαξα). Το εν λόγω  όχημα παρουσίασε αιφνίδια βλάβη και πιο συγκεκριμένα δυσκολία στην εκκίνηση του κινητήρα.

Συνολικός Προϋπολογισμός για υλικά και εργασία: 3.419,00 € πλέον Φ.Π.Α.24%, ήτοι 4.239,56 € με Φ.Π.Α.24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο Υπ ΄αριθμ. Πρωτ. 16324/13.11.2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:  23REQ013755408).

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΗΥ 6468 (ΑΔΑΜ: 23PROC013769085)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013755408)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share