ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 9352  ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (ΑΔΑΜ: 23PROC013799021)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομικότερη προσφορά στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών και την ανάθεση εργασίας για την επισκευή του υπό αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 9352 φορτηγού οχήματος με ανυψωτικό γάντζο φόρτωσης (hook lift) κατηγορίας Ν3, μεταφοράς containers, εργοστασίου κατασκευής Renault με αριθμό πλαισίου VF634FPA000002560, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί επιχειρησιακά. Κατόπιν μακροσκοπικού ελέγχου, διαπιστώθηκε βλάβη στο υδραυλικό χειριστήριο που εκτελεί εντολές ανάβασης και κατάβασης του βραχίονα συγκράτησης container, το άνοιγμα και το κλείσιμο γάντζων ασφάλισης container, την ανάβαση και κατάβαση ράουλου σταθεροποίησης οχήματος.

Προϋπολογισμός για την προμήθεια υλικών: 5.420,65 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 6.721,61 € με ΦΠΑ 24%.
Προϋπολογισμός για την εργασία επισκευής της βλάβης: 440,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 545,60 € με ΦΠΑ 24%.
Συνολικός Προϋπολογισμός: 5.860,65 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 7.267,21 € με ΦΠΑ 24%.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2023 όπου υπάρχει ειδική πίστωση γραμμένη στους Κ.Α.- 20.6263.01 – Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και Κ.Α.-20.6671.01 – Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή –  συντήρηση μεταφορικών μέσων. Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο υπ΄αρ. πρωτ. 16323/13.11.2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία  του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 23REQ013755312).

Σχετικά αρχεία:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΗΗ 9352 (ΑΔΑΜ: 23PROC013799021)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013755312)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share