ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΑΔΑΜ: 24PROC014379573)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ για δαπάνες ηχητικής κάλυψης των καρναβαλικών εκδηλώσεων του Δήμου Αίγινας.

Προϋπολογισμού για την προμήθεια: 1.200,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω δαπάνης περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 3183/06-03-2024 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση με ΑΔΑΜ: 24REQ014376408 που έχει συνταχθεί από την αρμόδια  υπηρεσία του Δήμου μας.

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 24PROC014379573)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ (ΑΔΑΜ: 24REQ014376408)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share