ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            Αίγινα, 22/10/2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                              Αρ. Πρωτ.Προμ: 205
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΙΝΩΝΗΣ 2 Τ.Κ 180-10                                                                  Προς,
ΤΗΛ:2297320032   FAX: 2297025099                                     Κάθε ενδιαφερόμενο

                                                                                                     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, στην προμήθεια υλικών συντήρησης δεξαμενών (40 λίτρα ακρυλικό πλαστικό χρώμα,βερνίκι νερού 3 λίτρα-στόκος 20 λίτρα-ρολά -πινέλα), προϋπολογισμού 300,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο υπ΄ αριθ. Πρωτ. 10186/12-09-2018 πρωτογενές αίτημα -Τεχνική Έκθεση  που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν με σφραγίδα και υπογραφή του ενδιαφερομένου, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας έως την Παρασκευή   22 Οκτωβρίου 2018 στις 15:00 μ.μ., οι οποίες θα περιλαμβάνουν:

  • Την οικονομική προσφορά
  • Πλήρη τεχνική περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην υπ. αρ. 10186/12-09-2018 Τεχνική Έκθεση.

Σημείωση: Να ληφθεί υπόψιν ότι για προμήθειες ποσού 2.500,00 ευρώ κι πάνω ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία μας κατά την υπογραφή του συμφωνητικού  φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα κι αντίγραφο ποινικού μητρώου του εκπροσώπου της εταιρείας (π.χ.Ο.Ε, Ε.Ε)

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  (2297320032)

Ο Δήμαρχος

 

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας