ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΑΘΕΩΣ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΑΓΡΟΥ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΛΩΝΩΝ)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί στην εν θέματι προμήθεια για τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων των Κοιμητηρίων Βαθέων, Μεσαγρού και Αλώνων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου , προϋπολογισμού 9.994,40 ευρώ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στον υπ ΄αριθ. Πρωτ. 14.758/20-11-2019 πρωτογενές αίτημα -Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ : 19REQ005899606).
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν με σφραγίδα και υπογραφή του ενδιαφερομένου, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας έως την Παρασκευή 06/12/2019 και ώρα 11:00 π.μ., οι οποίες θα περιέχουν:
• Την οικονομική προσφορά
• Πλήρη τεχνική περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην υπ. αρ. 14.758/20-11-2019 πρωτογενές αίτημα -Τεχνική Έκθεση (ΑΔΑΜ : 19REQ005899606).
Σημείωση: Να ληφθεί υπόψιν ότι για προμήθειες ποσού 2.500,00 ευρώ κι πάνω ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία μας κατά την υπογραφή του συμφωνητικού φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα κι αντίγραφο ποινικού μητρώου του εκπροσώπου της εταιρείας (π.χ.Ο.Ε, Ε.Ε)
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (2297320032)

Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Πρωτογενές (Αρχείο)

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας