ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ Σ.Μ.Α. ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί στην εν θέματι προμήθεια για την εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας στον τοπικό σταθμό μεταμόρφωσης απορριμάτων – βασικό πράσινο σημείο, εκτάσεως 8.374,39 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκετε στη θέση “ Σκοτεινή – Παγώνι” για την κάλυψη αναγκών του Δήμου , προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στον υπ ΄αριθ. Πρωτ. 13.405/ 25-10-2019 πρωτογενές αίτημα -Τεχνική Έκθεση (ΑΔΑΜ: 19REQ005793210) καθώς και στην σχετική Μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν με σφραγίδα και υπογραφή του ενδιαφερομένου, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας έως την Παρασκευή 06/12/2019 και ώρα 11:00 π.μ., οι οποίες θα περιέχουν:
• Την οικονομική προσφορά
• Πλήρη τεχνική περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην υπ. αρ. 13.405/ 25-10-2019 Τεχνική Έκθεση .
Σημείωση: Να ληφθεί υπόψιν ότι για προμήθειες ποσού 2.500,00 ευρώ κι πάνω ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία μας κατά την υπογραφή του συμφωνητικού φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα κι αντίγραφο ποινικού μητρώου του εκπροσώπου της εταιρείας (π.χ.Ο.Ε, Ε.Ε)
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (2297320032)

 

Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

 

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας