ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Υποβολής Οικονομικής προσφοράς για προμήθεια χοάνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Αίγινα, 11/10/2016
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                            Αρ. Πρωτ. 15193
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                   Προς,
ΤΗΛ:2297320032
FAX: 2297025099                     Κάθε ενδιαφερόμενο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΟΑΝΗΣ
Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην
προμήθεια στην προμήθεια μιας χοάνης για τον σταθμό μεταφόρτωσης, προϋπολογισμού 5.580,00 ευρώ με ΦΠΑ
24%
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της ποσότητας του υπό προμήθεια είδους.
Σημειώνεται ότι για να γίνει δεκτή η προσφορά σας, θα πρέπει να περιλαμβάνει τιμή για το σύνολο της ποσότητας
του υπό προμήθεια είδους, ως περιγράφεται στην υπ. αρ. 10813/15-07- 2016 Πρωτογενές αίτημα το οποίο
επισυνάπτεται.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με σφραγίδα και υπογραφή του ενδιαφερομένου,
στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας έως την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016, ο οποίος θα περιέχει:
 Την οικονομική προσφορά
 Πλήρη τεχνική περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον
τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην υπ. αρ. 10813 Τεχνική Έκθεση.(αρ.μελέτης
80/2016)
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο προμηθειών
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (2297320032)
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ
—————————
Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας