ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ – ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου 118 του Ν.4412/2016 κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και με κριτήριο τη  δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική προσφορά στην :

Προμήθεια εργαλείων, αναλώσιμων ειδών, υδροστομίων, σωλήνων πυρόσβεσης, συνδέσμων και ανταλλακτικών που θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τις ανάγκες που προκύπτουν σε όλο το εύρος του Δήμου και όλων των Δημοτικών  Κοινοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και στο άρθρο 95 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Σκοπός της είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου, της προστασίας του περιβάλλοντος από την ανάπτυξη πυρκαγιών από την συνεχώς αναπτυσσόμενη βλάστηση καθώς και για την προστασία των  περιουσιών των πολιτών του Δήμου Αίγινας. Επίσης θα καλυφθούν οι ανάγκες των δύο πυροφυλάκων και του ενός οδηγού υδροφόρου οχήματος για την πυρασφάλεια, που υπηρετούν στο Δήμο Αίγινας με τετράμηνη απασχόληση και καλύπτουν καθημερινές ανάγκες δασοπυροπροστασίας

Σχετικά έγγραφα:

  1. Πρόσκληση (ΑΔΑΜ: 22PROC011245077)
  2. Πρωτογενές (ΑΔΑΜ: 22REQ011237622)
Share