ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ANTIVIRUS ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC011327585)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου 118 του Ν.4412/2016 κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα μετά από έρευνα αγοράς και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική του προσφορά στην:

Προμήθεια αδειών ανανέωσης χρήσης της εφαρμογής antivirus, του υπολογιστικού συστήματος του Δήμου Αίγινας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών του 

Προϋπολογισμού : 2.170,00 € με ΦΠΑ 24%.

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Share