ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC011327681)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α’/9-3-2021) κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), στην:

Προμήθεια προϊόντων ξυλείας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας με σκοπό τη βελτίωση των κτιρίων του αστικού  εξοπλισμού των κοινόχρηστων χώρων και των πλατειών προς εξυπηρέτηση των δημοτών.

Προϋπολογισμού:6.998,56 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την προμήθεια όλων των ειδών

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Share