ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012034379)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σε: Ανάθεση της υπηρεσίας ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Αίγινας για το έτος 2023.

Προϋπολογισμού για την υπηρεσία: 8.758,00 € (απαλλασσομένου ΦΠΑ)

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο:
Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 972/24-01-2023 (ΑΔΑΜ:23REQ012022506) πρωτογενές αίτημα – Τεχνική Έκθεση καθώς και την υπ.αρ.πρωτ. 856/23-01-2023 τεχνική περιγραφή που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ012022506)
  3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share