ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΑΜΑΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 9358 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012345691)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, στην ανάθεση της προμήθειας , κατασκευής και τοποθέτησης προστατευτικού καλύμματος αμάξης , του ΚΗΗ 9358 δυαξονικού, ανοικτού, μη ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος, κατηγορίας Ν1 εργοστασίου κατασκευής TOYOTA, τύπου hilux, με αριθμό πλαισίου AHTKB3C8002368607, της Υπηρεσίας Ύδρευσης,  προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης κάλυψη της αμάξης και προστασία από τη βροχή , τις υψηλές θερμοκρασίες, την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και την προστασία από κινδύνους κλοπής.

Συνολικός Προϋπολογισμός Δαπάνης: 682,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αναλυτικά:

Προϋπολογισμός για την προμήθεια υλικών επισκευής ύψους 372,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Προϋπολογισμός για την εργασία επισκευής ύψους 310,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Χρηματοδότηση :ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ.3545/21-03-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:23REQ012337899).

Σχετικά έγγραφα:

  1. Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ:23REQ012337899)
  2. Πρόσκληση (ΑΔΑΜ: 23PROC012345691)
Share