Πρόσκληση υποβολής οικ. προσφοράς για ανάθεση εργασίας αντικατάστασης λαμπτήρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 1/12/2016
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αρ.Πρωτ.Προμηθειών:9
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΝΩΝΗΣ 2 Τ.Κ 180-10 Προς,
ΤΗΛ:2297320032
FAX: 2297025099 Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ”
Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, στην ανάθεση της εργασίας “Αντικατάσταση λαμπτήρων και
επισκευή φωτιστικών σωμάτων Δημοτικού Φωτισμού”, προϋπολογισμού 7.263,30 ευρώ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στον υπ ΄αριθ. Πρωτ. 966/23-01-
2018 μελέτη που έχει συνταχθεί από την Επόπτρια υγείας του Δήμου μας.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν με σφραγίδα και υπογραφή του ενδιαφερομένου, στο γραφείο
πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας έως την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018, ο οποίος θα περιέχει:
 Την οικονομική προσφορά
 Πλήρη τεχνική περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον
τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην υπ. αρ. 966/23-01- 2018 Τεχνική
Έκθεση.(ΑΔΑΜ:18REQ002576141).
Σημείωση: Να ληφθεί υπόψιν ότι για προμήθειες ποσού 2.500,00 ευρώ κι πάνω ο ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει στην υπηρεσία μας κατά την υπογραφή του συμφωνητικού φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική
ενημερότητα κι αντίγραφο ποινικού μητρώου του εκπροσώπου της εταιρείας (π.χ.Ο.Ε, Ε.Ε)
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο προμηθειών
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (2297320032)

΄

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας