Πρόσκληση υποβολής οικ. προσφοράς για Μικροφωνική στον παιδικό Σταθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ               Αίγινα, 10/07/2016
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                Αρ. Πρωτ. 8237
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΝΩΝΗΣ 2 Τ.Κ 180-10 Προς,
ΤΗΛ:2297320032
FAX: 2297025099 Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, στην ενοικίαση και λειτουργία μικροφωνικής εγκατάστασης για τηνεορτή λήξης περιόδου του Παιδικού Σταθμού, προϋπολογισμού 186,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσηςτην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στον υπ ΄αριθ. πρωτ. 6255/31-05-

2017 μελέτη που έχει συνταχθεί από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου μας.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν με σφραγίδα και υπογραφή του ενδιαφερομένου, στο γραφείο πρωτοκόλλου

του Δήμου Αίγινας έως την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2016, ο οποίος θα περιέχει:

 Την οικονομική προσφορά

 Πλήρη τεχνική περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον

τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην υπ. αρ. 6255/31-05-2017 Τεχνική Έκθεση.

Σημείωση: Να ληφθεί υπόψιν ότι για προμήθειες ποσού 2.500,00 ευρώ κι πάνω ο ανάδοχος υποχρεούται να

προσκομίσει στην υπηρεσία μας κατά την υπογραφή του συμφωνητικού φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική

ενημερότητα κι αντίγραφο ποινικού μητρώου του εκπροσώπου της εταιρείας (π.χ.Ο.Ε, Ε.Ε)

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο προμηθειών

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (2297320032)

΄

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

………………………………………..

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας