Πρόσκληση υποβολής οικ. προσφοράς για προμήθεια παιχνιδιών παιδικού Σταθμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Αίγινα, 24/10/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                      Αρ. Πρωτ.Προμηθειών : 53
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΝΩΝΗΣ 3 Τ.Κ 180 10                                                  Προς, Κάθε ενδιαφερόμενο
ΤΗΛ: 22973 20032
FAX: 22970 25099

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΑΞΗΣ, ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Δήμος Αίγινας είναι αναγκαίο να προβεί στην προμήθεια παιχνιδιών παιδικής χαράς,  παιχνιδιών τάξης,  βιβλίων  και  διαφόρων  υλικών  για την εύρυθμη λειτουργία   και την κάλυψη των αναγκών του Παιδικού Σταθμού του Δήμου, προϋπολογισμού 8.741,99 ευρώ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά στον υπ ΄αριθ. Πρωτ. 13108/2017 πρωτογενές αίτημα -Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας.
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των  8.741,99 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7135.01 του Δημοτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017.
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
1. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν. 1599/1986)  με την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν  γνώση των όρων της παρούσας μελέτης και της συγγραφής υποχρεώσεων και συμφωνούν με αυτούς.
2. Πλήρη τεχνική περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην υπ. αρ. 13848/2017  Τεχνική Έκθεση.
3. Οικονομική προσφορά
Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.
Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου ,ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα , πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση  νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως  για το σκοπό αυτό
Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών και ανταποκρίνεται στην τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.
Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Τετάρτη  01/11/2017 σε κλειστό φάκελο. Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο Αίγινας στη Διεύθυνση : Οινώνης 3, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 180 10.
Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.

Σημείωση: Να ληφθεί υπόψιν ότι για προμήθειες ποσού 2.500,00 ευρώ κι πάνω ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία μας κατά την υπογραφή του συμφωνητικού  φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα κι αντίγραφο ποινικού μητρώου του εκπροσώπου της εταιρείας (π.χ.Ο.Ε, Ε.Ε).

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  (2297320032).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΗΣ

……………………

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας