Πρόσκληση  υποβολής οικ. προσφοράς για  προμήθεια μελανιών εκτυπωτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 09/10/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αρ. Πρωτ. Προμηθειων:44
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΝΩΝΗΣ 2 Τ.Κ 180-10 Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο
ΤΗΛ:2297320032
FAX: 2297025099

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί άμεσα σε προμήθεια μελανιών εκτυπωτών προκειμένου
να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού 2480,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας, περιγράφονται αναλυτικά στο υπ ΄αριθ.
πρωτ. 11925/12-09- 2017 Πρωτογενές αίτημα-Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ ΠΡ:17REQ001928522).
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν με σφραγίδα και υπογραφή του ενδιαφερομένου, στο
γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας έως και την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 11:00 π.μ., ο
οποίος θα περιέχει:
 Την οικονομική προσφορά
 Πλήρη τεχνική περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα
με τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην προαναφερόμενη Τεχνική
Έκθεση.
Σημείωση: Να ληφθεί υπόψιν ότι για προμήθειες ποσού 2.500,00 ευρώ κι πάνω ο ανάδοχος
υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία μας κατά την υπογραφή του συμφωνητικού φορολογική
ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα κι αντίγραφο ποινικού μητρώου του εκπροσώπου της
εταιρείας (π.χ.Ο.Ε, Ε.Ε)
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο
γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (2297320032)

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

……………………………………….

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας