Πρόσκληση υποβολής  οικ. προσφοράς για συντήρηση κλιματιστικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ            Αίγινα, 07/07/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ              Αρ. Πρωτ. 8203
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΝΩΝΗΣ 2 Τ.Κ 180-10        Προς,
ΤΗΛ:2297320032
FAX: 2297025099                Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (45)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, στον καθαρισμό συντήρηση (44) κλιματιστικών για όλα τα κτίρια
ιδιοκτησίας του Δήμου Αίγινας και (1) μονάδας κλιματισμού στο Δ.Σ του Δήμου Αίγινας, προϋπολογισμού 1.299,52
ευρώ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά στον υπ ΄αριθ. Πρωτ. 6253/31-05- 2017

πρωτογενές αίτημα -Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας.

(ΑΔΑΜ:17REQ001652896)

 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν με σφραγίδα και υπογραφή του ενδιαφερομένου, στο γραφείο

πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας έως την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 στις 11:00 π.μ., ο οποίος θα περιέχει:

 Την οικονομική προσφορά

 Πλήρη τεχνική περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον

τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην υπ. αρ. 6253/31-05- 2017Τεχνική

Έκθεση.(ΑΔΑΜ:17REQ001652896)

Σημείωση: Να ληφθεί υπόψιν ότι για προμήθειες ποσού 2.500,00 ευρώ κι πάνω ο ανάδοχος υποχρεούται να

προσκομίσει στην υπηρεσία μας κατά την υπογραφή του συμφωνητικού φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική

ενημερότητα κι αντίγραφο ποινικού μητρώου του εκπροσώπου της εταιρείας (π.χ.Ο.Ε, Ε.Ε)

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο προμηθειών

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (2297320032)

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ
…………………………………………….

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας