Δελτίο Τύπου Σ.Α.Π.

Ο Δήμος Αίγινας ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκπόνηση του «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)».

Η συγκεκριμένη υπηρεσία προϋπολογισμού 37.187,60 € (με το ΦΠΑ 24%) χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο σύμφωνα με την υπ’ αριθ/ 240.3.1/2022 (ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ) απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου με την οποία ο Δήμος Αίγινας ορίσθηκε ως προσωρινός δικαιούχος στον Α.Π. 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022 της δράσης «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Φ.Η.Ο.)» και ανατέθηκε σε εξειδικευμένο ανάδοχο.

Αντικείμενο της συγκεκριμένης υπηρεσίας ήταν η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προκειμένου ο Δήμος να εκπονήσει ένα σύγχρονο, βιώσιμο, λειτουργικό και αποτελεσματικό Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές ανάγκες του Δήμου και σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/30-11-2021 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 5553/2021) «Περιγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας Σ.Α.Π.».

Share