ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Προς αποκατάσταση της αλήθειας για τα ανταποδοτικά τέλη

Σε συνέχεια πρόσφατου δημοσιεύματος στα ΜΜΕ επιθυμούμε ως Δημοτική αρχή να ενημερώσουμε τους δημότες για τα κάτωθι.

Ο Δήμος Αίγινας ανήκει στους δήμους που έχουν διατηρήσει υπό τον έλεγχό τους την υπηρεσία ύδρευσης. Αυτό σημαίνει ότι έχει την αρμοδιότητα όλου του δικτύου και την ευθύνη τόσο για τη συντήρηση, όσο και τη διαχείρισή του. Βάσει αυτού, επιβάλλονται τέλη ύδρευσης, καθώς η νομοθεσία ορίζει ότι:

«τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης που επιβάλλονται έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, στοιχείο που θα πρέπει να προκύπτει από τις αποφάσεις των Δημοτικών / Κοινοτικών Συμβουλίων, ώστε η επιβάρυνση των υπόχρεων να είναι ανάλογη προς το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών (σχετικές οι υπ’ αριθμ. 2/2077-2005 και 1/605-2007 εγκύκλιοι για την επιβολή ανταποδοτικών τελών από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού). Τα εν λόγω τέλη και δικαιώματα επιβάλλονται για την κάλυψη πάσης φύσεως λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας ύδρευσης.»

Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και η καθολική και αδιάλειπτη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες ύδρευσης, για εμάς, ως Δημοτική αρχή, είναι αδιαπραγμάτευτη.

Έχοντας αυτό ως γνώμονα και παρά τις συνεχείς ανατιμήσεις υλικών, υπηρεσιών και ενέργειας, συνέπεια της υγειονομικής και ενεργειακής κρίσης, επιλέξαμε να μην μετακυλήσουμε το κόστος αυτό στους δημότες. Διατηρήσαμε σταθερά τα ανταποδοτικά τέλη, ακολουθώντας τα πρότυπα ελέγχου και ποιότητας.

Μάλιστα, για το 2023, αξιοποιώντας τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την εγκατάσταση του αγωγού ύδρευσης προχωρήσαμε σε καθολική μείωση 50,50% στους λογαριασμούς ύδρευσης. Έτσι, η τελική τιμή ανά κυβικό μέτρο, διαμορφώνεται στα 0,89€, η χαμηλότερη σε σχέση με όλους τους γειτονικούς νησιωτικούς δήμους, όταν, μάλιστα, ο μέσος όρος για τους συγκρινόμενους Δήμους κυμαίνεται στα 1,33€.

Παράλληλα, για ακόμα μια χρονιά, διατηρήσαμε σταθερά και τα τέλη καθαριότητας, κάνοντας επίσης δεκτή την αίτηση της Κοινότητας Μεσαγρού για μείωση των τελών της και εξομοίωσή τους με αυτά των υπόλοιπων κοινοτήτων.

Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι ο Δήμος Αίγινας, κάνοντας χρήση του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006, εφαρμόζει κάθε χρόνο απαλλαγές από τα τέλη για ειδικές κατηγορίες δημοτών (απόρους, άτομα με αναπηρίες, πολύτεκνους κ.τ.λ.), ενώ υποστηρίζει έμπρακτα την επιχειρηματική δραστηριότητα προσφέροντας ειδικό επαγγελματικό μειωμένο τιμολόγιο.

Οι πράξεις και οι αποφάσεις της Δημοτικής αρχής καθορίζονται από τους κανόνες ορθολογικής διαχείρισης των οικονομικών, με ταυτόχρονη άσκηση κοινωνικής πολιτικής.

Share