ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2020 τελέστηκε το ετήσιο Μνημόσυνο για τους Ευεργέτες του Δήμου στον Μητροπολιτικό Ναό Αίγινας .
Στη συνέχεια ακολούθησε στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα (Χρ. Λαδά 1) η κλήρωση του Κληροδοτήματος ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ, όπου συμμετείχαν είκοσι τρία (23) κορίτσια που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να ενισχυθούν οικονομικά μετά το γάμο τους, με το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) έκαστη (αρ. απ. 1/2020).
Κληρώθηκαν δέκα από αυτά, καθένα από τα οποία θα εισπράξει το ποσό των €5.000,00 μετά το γάμο του. Οι αριθμοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων των κοριτσιών που θα ενισχυθούν οικονομικά μετά το γάμο τους είναι οι παρακάτω: 1) 02/13-01-2020
2) 03/13-01-2020
3) 06/13-01-2020
4) 09/15-01-2020
5) 10/15-01-2020
6) 11/15-01-2020
7) 12/15-01/2020
8) 18/16-01-2020
9) 24/17-01-2020
10) 26/17-01-2020

Στην κλήρωση του Κληροδοτήματος ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ συμμετείχαν τριάντα τρία (33) κορίτσια που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να ενισχυθούν οικονομικά μετά το γάμο τους με το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακόσια ευρώ (2.500€) έκαστη (αρ. απ. 1/2020).
Κληρώθηκαν δύο από αυτά, καθένα από τα οποία θα εισπράξει το ποσό των €2.500,00 μετά το γάμο του. Οι αριθμοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων των κοριτσιών που θα ενισχυθούν οικονομικά μετά το γάμο τους είναι οι παρακάτω :
1) 05/10-01-2020
2) 29/16-01-2020

Στην κλήρωση του Κληροδοτήματος ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΛΑΔΑ συμμετείχαν είκοσι πέντε (25) κορίτσια που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να ενισχυθούν οικονομικά μετά το γάμο τους με το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) (αρ. απ. 1/2020).
Κληρώθηκε ένα κορίτσι από αυτά, το οποίο θα εισπράξει το ποσό των €5.000,00 μετά το γάμο του. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης του κοριτσιού που θα ενισχυθεί οικονομικά μετά το γάμο του είναι :
1) 05/10-01-2020

Από το Κληροδότημα ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ (ΡΑΚΕΙΟ) (αρ. απ. 1/2020) θα ενισχυθούν οικονομικά για το έτος 2020 με το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) έκαστος/η, οι φοιτητές/τριες Ιατρικής που κατέθεσαν :
1) Την αριθμ πρωτ. 01/09-01-2020 αίτηση
2) Την αριθμ πρωτ. 02/09-01-2020 αίτηση
Ο/Η φοιτητής/τρια Ιατρικής με την αριθμ πρωτ. 03/10-01-2020 αίτηση θα ενισχυθεί με το ίδιο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) μετά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος.

Τυχόν ενστάσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν στο Γραφείο Κληροδοτημάτων του Δήμου εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων .

Share