ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ – ΤΑΜΠΛΕΤ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ξεκίνησε σήμερα Πέμπτη 1η Απριλίου η παραλαβή ηλεκτρονικών συσκευών – τάμπλετ από τους Διευθυντές των Σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αίγινας, κατόπιν των αιτημάτων που τα σχολεία είχαν καταθέσει.

Η δαπάνη της προμήθειας καλύφθηκε από έκτακτη επιχορήγηση που έλαβε ο Δήμος Αίγινας για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την πανδημία. Τα τάμπλετ προσφέρονται ως δωρεά στα σχολεία του νησιού, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο να μην επιβαρυνθούν οικονομικά οι Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα σχολεία του νησιού θα λάβουν επί συνόλου εκατόν είκοσι δύο τάμπλετ, τα οποία στην συνέχεια θα παραδοθούν στους μαθητές προς χρήση στο πλαίσιο παρακολούθησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λόγω αναστολής της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές θα επιστραφούν στις σχολικές μονάδες όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους παραχωρήθηκαν και θα παραμείνουν σε αυτές ως πάγιος εξοπλισμός για κάλυψη μελλοντικών αναγκών.

Ευχαριστούμε θερμά τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ.κ. Στυλιανό Θεριανό και Γιώργο Σκαλτσιώτη και τα μέλη αυτών, καθώς και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για την αμέριστη συνεργασία τους στην ολοκλήρωση της διαδικασίας προς όφελος των μαθητών του νησιού μας.

Share