ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εργασίας στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές μεταφορών Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη») του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με θέμα:
– την πορεία υλοποίησης της μελέτης: «Καθορισμός χρήσης υδάτινου αποδέκτη και ειδικών όρων για την διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Αίγινας», και
– την δυνατότητα ένταξης του Δήμου μας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα: Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ-ΝΕΑ ΕΡΓΑ), 14.29.14.17, ΟΠΣ 3340 με κωδ. πρόσκλησης 14.29.14.17.
Το Υπουργείο εκπροσώπησε ο κ. Νικόλαος Μαμαλούγκας (Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Τομέα Περιβάλλοντος της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης), με την ομάδα συνεργασίας του.
Στη συνάντηση εκ μέρους του Δήμου μας συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Ιωάννης Π. Ζορμπάς, με τους εξής συνεργάτες του:
1. Τον μελετητή κ. B. Μαλιώκα της εταιρείας «Μαλιώκας Β. & Συνεργάτες ΕΠΕ»
2. Τον κ. Δημήτριο Μπογιατζή, Τεχνικό σύμβουλο του Δήμου μας.
3. Τους συνεργάτες μας από την ΜΟΔ Α.Ε. κα Αλεξάνδρα Καλαϊτζή και κ. Νίκο Κυριάκο.
4. Τον κ. Περικλή Προσαεύς, Μηχανολόγο μηχ/κο από την Περιφέρεια Αττικής (επιβλέποντα μηχ/κο της μελέτης «Καθορισμός χρήσης υδάτινου αποδέκτη και ειδικών όρων για την διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Αίγινας»).
5. Την κα Αγγέλα Ταλέβη, Αρχιτέκτονα μηχ/κο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας.
Επίσης έγινε ενημέρωση εκ μέρους του Δήμου μας και του μελετητή κου Β. Μαλιώκα, για την πορεία των μελετών του εν λόγω έργου. Γνωστοποιήθηκε στο Υπουργείο ότι η προμελέτη έχει είδη παραδοθεί και έχει εκδοθεί η υπ’ αρ πρωτ. 82071/3724/6-9-2019 ΑΕΠΟ με τίτλο: «Αποχέτευση Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Αίγινας στην περιοχή του Όρμου Λυγέα του Δήμου Αίγινας της Περιφέρειας Αττικής».
Στη συνέχεια ο μελετητής μας διαβεβαίωσε ότι κατά τα τέλη Απριλίου θα παραδοθεί η οριστική μελέτη.
Μετά από την ενημέρωση μας, για τον βαθμό ωριμότητας των μελετών του Δήμου μας, ο κος Νικόλαος Μαμαλούγκας, μας διαβεβαίωσε ότι εάν καταθέσουμε στην προαναφερόμενη πρόσκληση την οριστική μελέτη για την κατασκευή του Βιολογικού καθαρισμού του Δ.Δ. Αίγινας θα τύχουμε της απαιτούμενης χρηματοδότησης για την κατασκευή του έργου.

 

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας