Πρόσκληση οικ. προσφοράς για είδη άμεσης κατανάλωσης παιδικού Σταθμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 14/03/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αρ. Πρωτ. Προμ.25
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προς,
ΤΗΛ:2297320032
FAX: 2297025099 Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην
προμήθεια υλικών άμεσης κατανάλωσης και τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης του Παιδικού Σταθμού του Δήμου
Αίγινας, για το χρονικό διάστημα ενός έτους.
Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Σημειώνεται ότι για να γίνει δεκτή η προσφορά σας, θα πρέπει να περιλαμβάνει τιμή για το σύνολο της ποσότητας
του υπό προμήθεια είδους, ως περιγράφεται στην από 2-3- 2018/αρ.Πρ.2491 Τεχνική Έκθεση της υπηρεσίας, η
οποία επισυνάπτεται.(ΑΔΑΜ Πρ:18REQ002787062)
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν με σφραγίδα και υπογραφή του ενδιαφερομένου, στο γραφείο
πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας έως την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018, ο οποίος θα περιέχει:
 Την οικονομική προσφορά
 Πλήρη τεχνική περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον
τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην από 2-3- 2018/αρ.Πρ.2491 Τεχνική Έκθεση.
 Να ληφθεί υπόψιν ότι κατά την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική
ενημερότητα, ποινικό μητρώο και η συνημμένη υπεύθυνη δήλωση.(Δεν απαιτούνται για την υποβολή
προσφοράς).
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο προμηθειών
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (2297320032)

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Συνημμένα, στην παρούσα πρόσκληση, έγγραφο:
Η υπ’ αριθ. 9-2-2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου του Δήμου και υπεύθυνη
δήλωση.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ\

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας