Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (9/7/2024 – 12:30 – 15:00)

Σας καλούμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, στις 09/07/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30΄ – 15:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, με το εξής θέμα:

1. Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά ακινήτου από το Δήμο Αίγινας

Για το θέμα, σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου) σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail: dimsym@aeginadimos.gr ή lorentzosthanasis@gmail.com) ή τηλεφωνικά (22973-20019 ή 6946-753181) τον ειδικό γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Λορέντζο Αθανάσιο, για την ψήφο σας επί του θέματος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φίλιππος Γ. Τζίτζης

Share