Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό ΔίκτυοΥγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
-.-.-.-.-.-.-
Α π ό σ π α σ μ α
από το υπ’ αριθ. 25/2017 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.
Αριθ. απόφ. 177/2017 Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ).

Σήμερα την 15η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 ́ το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας
συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό κτήριο Αίγινας που βρίσκεται επί των οδών Αγ.Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 16594/11.12.2017
πρόσκληση του Προέδρου κ. Θεριανού Στυλιανού που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο, στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας.
Στην Συνεδρίαση ήταν :

από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Παρόντες: 1/Μούρτζης Αντώνιος, 2/Σκαλτσιώτης Γεώργιος, 3/Μούρτζης Γεώργιος, 4/Βατικιώτης Δημήτριος, 5/Δέδες Ευάγγελος, 6/Λορέντζος Γ. Αθανάσιος, 7/Μαρμαρινός Παναγιώτης, 8/Πάλλης Ελευθέριος,
9/Μαρμαρινός Σταμάτιος, 10/Τσούρης Ανάργυρος, 11/Λεούσης Νεκτάριος, 12/Πούντος Νικόλαος, 13/Δούκας Σωκράτης, 14/Τρίμης Κυριάκος, 15/Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16/Τσατήρης Γεώργιος (Αντ δρος), 17/Τζίτζης Φίλιππος, 18/Λαμπαδάριος Στυλιανός, 19/Ντελής Αντώνιος, 20/Οικονόμου Νικόλαος και 21/Θεριανός
Στυλιανός (Πρόεδρος).
Απόντες: 1/Ζορμπάς Ιωάννης, 2/Γεννίτσαρης Κωνσταντίνος, 3/Πάλλης Στυλιανός, 4/Πτερούδης Νικόλαος,
5/Πούντος Ιωάννης και 6/Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη (Γραμματέας), αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.

από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1/Λορέντζος Κωνσταντίνος (Δ.Κ Κυψέλης), 2/Λεούσης Εμμανουήλ (Δ.Κ Μεσαγρού).
Απόντες: 1/Καραγιάννης Δημήτριος (Δ.Κ. Αίγινας) και 2/Γρυπαίος Ηλίας (Δ.Κ Βαθέος), αν και νόμιμα
προσκλήθηκαν.

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

κ. Αμάφης Αναστάσιος ήταν απών στη Συνεδρίαση.
Στη Συνεδρίαση παρίστατο και ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Μούρτζης, ο οποίος είχε προσκληθεί νόμιμα από
τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη Συνεδρίαση παρευρίσκεται ο δημοτικός υπάλληλος κ. Αθανάσιος Ε. Λορέντζος, για την τήρηση των
πρακτικών.
Χρέη γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου εκτέλεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Μούρτζης Γεώργιος λόγω της απουσίας της Γραμματέως του Δ.Σ.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Βατικιώτης Δημήτριος, Παπαδόπουλος Ιωάννης και Τσατήρης Γεώργιος
απεχώρησαν οριστικά από την αίθουσα πριν τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κυψέλης Λορέντζος Κωνσταντίνος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Πάλλης Ελευθέριος και Λαμπαδάριος Στυλιανός απεχώρησαν οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μαρμαρινός Παναγιώτης απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

1

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Πούντος Νικόλαος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της
συζήτησης του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τρίμης Κυριάκος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δούκας Σωκράτης απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της
συζήτησης του 14ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Οικονόμου Νικόλαος δεν συμμετείχε στην διαδικασία ψηφοφορίας επί όλων των θεμάτων της συνεδρίασης.
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας με ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του πρόωρα αποβιώσαντος συντοπίτη μας Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος Γκαρή Κυριάκου.
Θέμα 3ο

Αριθ. απόφ. 177/2017

Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε τα εξής:
Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), είναι το πιστοποιημένο Δίκτυο των Δήμων
της χώρας μας στο Δίκτυο των Εθνικών Δικτύων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.). Το Δίκτυο αυτό έχει προέλθει από τη συνένωση τριών Δικτύων Δήμων τα οποία ήσαν: Το Εθνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
του Π.Ο.Υ., το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α, και το Εθνικό
Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας. Στο ΕΔΔΥΠΠΥ συμμετέχουν μέχρι στιγμής 181 Δήμοι από όλη τη χώρα.
Με την παρούσα εισήγηση, και βάσει του καταστατικού του Δικτύου όπου περιγράφονται οι σκοποί, οι στόχοι και η λειτουργία του Δικτύου, ζητούμε από το Σώμα την λήψη απόφασης για την ένταξη του Δήμου μας στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας. Στο πλαίσιο της ένταξης αυτής θα δημιουργηθεί στο Δήμο Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια. Ήδη επιτυχημένα παραδείγματα του
καινοτόμου αυτού θεσμού, λειτουργούν στους Δήμους Περιστερίου, Αγ. Βαρβάρας, Τήνου, Μήλου, Πάρου, Φιλοθέης-Ψυχικού, ενώ πλήρη Κέντρα Ημέρας για άτομα με Άνοια λειτουργούν στους Δήμους Αμαρουσίου, Αθηνών (Παγκράτι, Αμπελόκηποι) και Ηλιούπολης με τη συνεργασία των τοπικών Δήμων.
Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πρόληψη της Άνοιας και κυρίως η υποστήριξη των πασχόντων δημοτών και κατοίκων του Δήμου (μέσω μη φαρμακευτικών θεραπειών όπως ασκήσεων μνήμης, εργοθεραπείας, γυμναστικής κ.λπ.) και η ψυχοκοινωνική στήριξη των οικογενειών τους, ώστε να προκύψουν συγκεκριμένα θεραπευτικά αποτελέσματα καθώς και εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.
Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 3 πυλώνες.
1. Την πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης και πρόληψης (ομιλίες, προγράμματα ελέγχου μνήμης)
προς την κοινότητα από εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας.
2. Τη δημιουργία Συμβουλευτικών Σταθμών για την Άνοια στην Κοινότητα.
3. Την επιμόρφωση των επαγγελματιών Υγείας που στελεχώνουν τις δομές των Δήμων (π.χ ΚΑΠΗ,
ΚΗΦΗ, Δημοτικά Ιατρεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες κλπ).

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, αναλαμβάνει τη διάθεση ενός νευρολόγου 1-2 φορές το μήνα, για την εξέταση των ασθενών και την πιθανή συνταγογράφηση και 1 Ψυχολόγο ή Κοινωνικό Λειτουργό 1 φορά την εβδομάδα, για την υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους. Επιπλέον, αναλαμβάνει την παροχή του υλικού (επιστημονικά έντυπα, οδηγίες κλπ) που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού.

2

Το ΕΔΔΥΠΠΥ αναλαμβάνει να συντονίσει τις ενέργειες των Δήμων που επιθυμούν τη δημιουργία Συμβουλευτικού Σταθμού παρέχοντας υποστήριξη, ενημέρωση, διασύνδεση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Επίσης αναλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης των επιστημόνων από την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών που θα υποστηρίξουν τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς. Κατά την οργάνωση των δράσεων ενημέρωσης το ΕΔΔΥΠ- ΠΥ αναλαμβάνει να αποστείλει το απαραίτητο ηλεκτρονικό υλικό (προσκλήσεις, αφίσες, πρόγραμμα κλπ) προς το Δήμο, για την υποστήριξη των εκδηλώσεων αυτών καθώς και τα Δελτία Τύπου προς τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης.
Ο Δήμος αναλαμβάνει την προβολή του Συμβουλευτικού Σταθμού, ώστε να προσέρχονται και να καταγράφονται οι ασθενείς και τα μέλη των οικογενειών τους και να συμμετέχουν στις ημερίδες και τις εκδηλώσεις.
Ακόμα, αναλαμβάνει την ενημέρωση των φροντιστών των ατόμων με Άνοια για τη συμβουλευτική υποστήριξη που τους παρέχεται μέσω του Συμβουλευτικού Σταθμού.
Το Κέντρο Υγείας Αίγινας μπορεί να διαθέσει τον απαραίτητο χώρο με εύκολη πρόσβαση στο κοινό και τους επαγγελματίες υγείας (επισκέπτρια υγείας και κοινωνική λειτουργό) που να επιθυμούν να εκπαιδευτούν ώστε να αναλάβουν το συντονισμό του προγράμματος υπό τη διαρκή εποπτεία της εταιρείας Alzheimer Αθηνών
και την υποστήριξη του ΕΔΔΥΠΠΥ.
Η ένταξη του Δήμου μας στο Δίκτυο ΕΔΔΥΠΠΥ θα ωφελήσει παντοιοτρόπως τον Δήμο μας διότι:
1. Ο Δήμος μας θα ανήκει στη μοναδική οργανωμένη διαδημοτική δομή που έχει αποκλειστικό σκοπό την προαγωγή της υγείας και την βελτίωση του περιβάλλοντος των πόλεων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.
2. Ο Δήμος μας θα συμμετέχει αυτοδίκαια, μέσω του Διαδημοτικού Δικτύου, στις εθνικές πρωτοβουλίες για την πρόληψη, που αναλαμβάνονται στα πλαίσια της προαγωγής της υγείας καθώς και της κοινωνικής μέριμνας.
3. Ο Δήμος μας θα συμμετέχει σε όλα τα υποβαλλόμενα και τα εγκριθέντα εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα.
4. Ο Δήμος μας μπορεί να ζητά στήριξη στο Διαδημοτικό Δίκτυο όσον αφορά την οργάνωση και τη
δημιουργία εκδηλώσεων που επιθυμεί να υλοποιήσει.
5. Ο Δήμος μας θα συμμετέχει στην εφημερίδα του Δικτύου «Δήμων Υγεία» και θα προβάλλει τις δράσεις
του σε όλους τους Δήμους μέλη του Δικτύου.
6.Ο Δήμος μας θα μπορεί να επωφελείται από προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή άλλα
προγράμματα αντιμετώπισης ανεργίας που εγκρίνονται μέσω του ΕΔΔΥΠΠΥ.
7. Ο Δήμος μας θα μπορεί να λαμβάνει συμβουλές και τεχνογνωσία μέσα από τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει το Διαδημοτικό Δίκτυο με Πανεπιστημιακές Σχολές, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας κλπ.
9. Ο Δήμος μας θα συμμετέχει στις Συναντήσεις Εργασίας και στο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του
Δικτύου.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
 Την εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 944/1.12.2017 έγγραφο του Κέντρου Υγείας Αίγινας με το οποίο ζητείται η
ένταξη του Δήμου Αίγινας στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων προκειμένου να
δημιουργηθεί Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια στην Κοινότητα με σκοπό την καταγραφή των
δημοτών με προβλήματα άνοιας, την ιατρική υποστήριξής τους και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη
των οικογενειών τους.
 Τις διατυπωθείσες απόψεις και προτάσεις των παρισταμένων μελών του Συμβουλίου οι οποίες με
λεπτομέρεια αναγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης.
 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) και του Ν. 3852/2010.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι , ο μ ό φ ω ν α
Επί 15 ψηφισάντων μελών

Εγκρίνει την ένταξη του Δήμου του Δήμου Αίγινας στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.

3

Η ετήσια εισφορά στο Δίκτυο ανέρχεται στο ποσό των 600,00 ευρώ. Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018 θα προβλεφθεί πίστωση ύψους 600,00 € στο σκέλος των εξόδων με περιγραφή «Ετήσια εισφορά του Δήμου στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων» που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά.
Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 177/2017
Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεριανός Στυλιανός

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας