Απόσπασμα από το υπ’ αριθ. 8/2017 πρακτικό συνεδριάσεως του Δ.Σ. – έγκριση της Μελέτης  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α π ό σ π α σ μ α

από το υπ’ αριθ. 8/2017 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.
Αριθ. απόφ. 47/2017  Π ε ρ ί λ η ψ η
Λήψη απόφασης για την έγκριση της Μελέτης  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Αίγινας και
Μελέτη εφαρμογής αυτής

Σήμερα την 19 η Απριλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:45΄ το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας

συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό κτήριο Αίγινας που βρίσκεται επί των οδών

Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.

4200/13.4.2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Νικολάου Οικονόμου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό

χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο, στους Δημοτικούς

Συμβούλους, στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Πρόεδρο του

Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας.

Στην Συνεδρίαση ήταν :

από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Παρόντες: 1/Μούρτζης Αντώνιος, 2/Σκαλτσιώτης Γεώργιος, 3/Γεννίτσαρης Κωνσταντίνος,

4/Μούρτζης Γεώργιος, 5/Δέδες Ευάγγελος, 6/Θεριανός Στυλιανός, 7/Μαρμαρινός Παναγιώτης,

8/Πάλλης Ελευθέριος, 9/Μαρμαρινός Σταμάτιος, 10/Τσούρης Ανάργυρος, 11/Πτερούδης Νικόλαος,

12/Λεούσης Νεκτάριος, 13/Τρίμης Κυριάκος, 14/Τζίτζης Φίλιππος, 15/Σαλπέα-Στάθη Αικατερίνη

(Γραμματέας) και 16/Οικονόμου Νικόλαος (Πρόεδρος).

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Βατικιώτης Δημήτριος προσήλθε στη συνεδρίαση στην έναρξη της

συζήτησης του 3 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα κατά

τη διάρκεια της συζήτησης του 4 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Απόντες: 1/Ζορμπάς Ιωάννης, 2/Πάλλης Στυλιανός, 3/Λορέντζος Γ. Αθανάσιος, 4/Πούντος

Νικόλαος, 5/Πούντος Ιωάννης, 6/Δούκας Σωκράτης, 7/Παπαδόπουλος Ιωάννης, 8/Τσατήρης

Γεώργιος (Αντ/δρος), 9/Λαμπαδάριος Στυλιανός και 10/Ντελής Αντώνιος αν και νόμιμα

προσκλήθηκαν.

από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1/Καραγιάννης Δημήτριος (Δ.Κ. Αίγινας), 2/Λορέντζος Κωνσταντίνος (Δ.Κ Κυψέλης).

Απόντες: 1/Λεούσης Εμμανουήλ (Δ.Κ Μεσαγρού) και 2/Γρυπαίος Ηλίας (Δ.Κ Βαθέος), αν και

νόμιμα προσκλήθηκαν.

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

κ. Αμάφης Αναστάσιος ήταν απών στη Συνεδρίαση.

Στη Συνεδρίαση παρίστατο και ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Μούρτζης, ο οποίος είχε προσκληθεί

νόμιμα από τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη Συνεδρίαση παρευρίσκεται ο δημοτικός υπάλληλος κ. Αθανάσιος Ε. Λορέντζος, για την τήρηση

των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της Συνεδριάσεως.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Πάλλης Ελευθέριος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη

της συζήτησης του 9 ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

ΑΔΑ: Ω4ΨΛΩ68-Ξ3Β

2

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δέδες Ευάγγελος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της

συζήτησης του 4 ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης με σειρά 9 η συζητήθηκε μετά την λήψη απόφασης επί του 2 ου

θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης με σειρά 7 η συζητήθηκε μετά την λήψη απόφασης επί του 9 ου

θέματος της ημερήσιας διάταξης, κατά τα ανωτέρω.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης με σειρά 10 η απεσύρθη.

Θέμα 2 ο Αριθ. απόφ. 47/2017

Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 2 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας

Ζωής εισηγούμενος το θέμα στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη τους:

α) τον N.3463/2006 περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και ειδικότερα το άρθρο 75

παρ. γ , το οποίο αφορά την Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμη Λειτουργίας των Πόλεων και των

Οικισμών όπου η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και

κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα η

λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύμφωνα

με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβάνονται στις αρμοδιότητες και στην άσκηση αρμοδιοτήτων

Δήμων και Κοινοτήτων.

β) τον Ν. 3852/2010 και ειδικότερα το άρθρο 73 περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

βάσει των οποίων είναι και η εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου κανονιστικών

αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. όπου αναφέρονται αντιστοίχως τα εξής:

Αρθ. 79, 1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας

τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες θέτουν

κανόνες:

Για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον

προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και για την

τοποθέτηση και λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης οχημάτων σε

κοινόχρηστους χώρους.

Αρθ. 82, 1. Οι κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό

πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη

λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους, εκδίδονται, μετά

προηγούμενη κατάρτιση σχετικών μελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές

Υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή Κοινότητας ή από τις Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων

των Περιφερειών.

γ) Την υπ' αριθμ. 303/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε κατά

πλειοψηφία τη εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Αίγινας που ως στόχο

έχουν να βελτιώσουν την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην πόλη, να είναι μέτρα φιλικά προς

τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού, να διευκολύνουν την πρόσβασή τους στα καταστήματα

και στα ιστορικά κτίρια της πόλης, να μπορούν να απολαύσουν τον βραδινό τους περίπατο δίχως

την όχληση και τον θόρυβο των οχημάτων κ.ο.κ.

δ) την από Φεβρουάριος 2017 «Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Αίγινας και

Μελέτη Εφαρμογής», της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας, η οποία θεωρήθηκε

αρμοδίως.

ε) την με αριθμό 21/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία ομόφωνα

αποφασίζει να παραπέμψει το θέμα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Αίγινας, στο

Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης, λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητάς του.

ΑΔΑ: Ω4ΨΛΩ68-Ξ3Β

3

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

α. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

β. Την υπ' αριθμ. 303/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

γ. Την με αριθμό 21/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

δ. Την από Φεβρουάριος 2017 «Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Αίγινας και

Μελέτη Εφαρμογής», της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι , ο μ ό φ ω ν α

Επί 17 ψηφισάντων μελών

συμπεριλαμβανομένης της θετικής ψήφου

του Προέδρου της Δ.Κ Αίγινας

Εγκρίνει την εφαρμογή των παρακάτω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Αίγινας που ως

στόχο έχουν την αντιμετώπιση και επίλυση κυκλοφοριακών προβλημάτων, τη βελτίωση της

ποιότητας ζωής των κατοίκων, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κυκλοφορία,

την αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση της λειτουργικότητας του δικτύου.

1. Πεζοδρόμηση της οδού Π. Ηρειώτη.

2. Πεζοδρόμηση της οδού Αίαντος.

3. Πεζοδρόμηση της οδού Κουμουνδούρου.

4. Πεζοδρόμηση της οδού Αγ. Θεοδώρας.

5. Πεζοδρόμηση της οδού Μαλουκάη.

6. Πεζοδρόμηση της οδού Δάμωνος.

7. Πεζοδρόμηση της οδού Πηλέως, στο τμήμα από Σπ. Ρόδη προς Λεωφόρο

Δημοκρατίας.

8. Πεζοδρόμηση της οδού Πλάτωνος.

9. Πεζοδρόμηση της οδού Βασ. Γεωργίου.

10. Πεζοδρόμηση ανώνυμης οδού, που είναι κάθετη στην οδό Π. Ηρειώτη και βρίσκεται

μεταξύ των οδών Βασ. Γεώργιου και Χρ. Λαδά.

11. Πεζοδρόμηση ανώνυμης οδού, που είναι κάθετη στην οδό Παλ. Χώρας και στην οδό

Θωμαΐδος και ξεκινά από την πλατεία Ο.Τ.Ε. και καταλήγει στην συμβολή των οδών

Θωμαΐδος και Αιακού.

Για την επιτυχή και ασφαλή λειτουργία της προτεινόμενης κυκλοφοριακής οργάνωσης εγκρίνονται

επιπλέον οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

1. Χαρακτηρισμός της οδού Μυρτιδιωτίσσης σε οδό ήπιας κυκλοφορίας.

2. Χαρακτηρισμός της ανώνυμης οδού, που είναι κάθετη στην οδό Κανάρη και βρίσκεται μεταξύ των

οδών Π. Ηρειώτη και στην Λ. Δημοκρατίας σε οδό ήπιας κυκλοφορίας.

3. Χαρακτηρισμός της οδού Ιουλίας Κάτσα σε οδό ήπιας κυκλοφορίας.

ΑΔΑ: Ω4ΨΛΩ68-Ξ3Β

4

4. Χαρακτηρισμός της οδού Πηλέως στο τμήμα της οδού από Θωμαΐδου έως Σπ.Ρόδη σε οδό ήπιας

κυκλοφορίας με ροή κυκλοφορίας ως κάθοδος από Θωμαΐδου προς την Σπ. Ρόδη.

5. Χαρακτηρισμός της οδού Ν. Πέππα σε οδό ήπιας κυκλοφορίας.

6. Διαμόρφωση πεζοδρομίου επί της οδού Παύλου Αιγινήτου, σε όλο το μήκος της οδού, εφόσον

αυτό προκύπτει, μετά την εξασφάλιση και διατήρηση καθαρού πλάτους δρόμου ήπιας κυκλοφορίας

τριών μέτρων και είκοσι εκατοστών (3,20μ).

7. Διαμόρφωση πεζοδρομίου επί της οδού Θωμαΐδου, σε όλο το μήκος της οδού, εφόσον αυτό

προκύπτει, μετά την εξασφάλιση και διατήρηση καθαρού πλάτους δρόμου ήπιας κυκλοφορίας τριών

μέτρων και είκοσι εκατοστών (3,20 μ).

8. Διαμόρφωση πεζοδρομίου επί της οδού Χρ. Λαδά, από την συμβολή της με την οδό Αφαίας μέχρι

την συμβολή της με τις οδούς Πελεκάνου και Ν. Πέππα, εφόσον αυτό προκύπτει, μετά την

εξασφάλιση και διατήρηση καθαρού πλάτους δρόμου ήπιας κυκλοφορίας τριών μέτρων και είκοσι

εκατοστών (3,20μ).

9. Διαμόρφωση πεζοδρομίου επί της οδού Αιακού, σε όλο το μήκος της οδού, εφόσον αυτό

προκύπτει, μετά την εξασφάλιση και διατήρηση καθαρού πλάτους δρόμου ήπιας κυκλοφορίας τριών

μέτρων και είκοσι εκατοστών (3,20μ).

10. Χαρακτηρισμός της οδού Σπ. Ρόδη – Αφαίας ως ήπιας κυκλοφορίας και απαγόρευση

στάθμευσης σε αυτή (θα επιτρέπεται μόνο ολιγόλεπτη στάθμευση).

11. Εφαρμογή ωραρίου για την τροφοδοσία των καταστημάτων επί της οδού Σπ. Ρόδη – Αφαίας

από τις 6:00΄ έως 7:30΄ π.μ και από τις 15:00΄ έως 17:00΄.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 47/2017

Σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον

μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομερών οργάνων των Δήμων, των

Περιφερειών ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε

(15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την

κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας, μέχρι να οριστεί. Ο Γενικός

Γραμματέας αποφαίνεται επί της προσφυγής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο ( 2 ) μηνών από

την υποβολή της. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του

Γενικού Γραμματέα ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, η οποία

εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., εντός

προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε

γνώση αυτής. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της

επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραμματέα και στο Δήμο ή στην Κοινότητα ή στο νομικό

πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή. Οι αποφάσεις της Ειδικής

Επιτροπής προσβάλλονται µόνο στα αρμόδια δικαστήρια. Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα

του Αίγινας, σύμφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 71 του Ν. 3852/2010. (http://www.aegina.gr/). Η

παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ.4 του Ν. 3861/2010: “Ενίσχυση της

διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”. Σύμφωνα µε το

άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013

(ΦΕΚ 254/Α/21.11.2013): «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», «Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα µε

τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, µε εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1

του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν.

3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν.

2690/1999, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του Α∆Α για την

ΑΔΑ: Ω4ΨΛΩ68-Ξ3Β

5

αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των

διοικουμένων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων.»

Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας