Απόσπασμα από το 14/2017 πρακτικό συνεδρίασης Δημ. Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
-.-.-.-.-.-.-
Α  π  ό   σ   π  α  σ  μ  α
από το υπ’ αριθ. 14/2017 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.

 

Αριθ. απόφ. 86/2017                                         Π ε ρ ί λ η ψ η                     

Επιλογή χώρου για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 217 του ΔΚΚ.

 

Σήμερα την 28η Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:45΄ το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό κτήριο Αίγινας που βρίσκεται επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 7071/23.6.2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Νικολάου Οικονόμου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο, στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας.

 

Στην Συνεδρίαση ήταν :

από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Παρόντες: 1/Μούρτζης Αντώνιος, 2/Σκαλτσιώτης Γεώργιος, 3/Ζορμπάς Ιωάννης, 4/Μούρτζης Γεώργιος, 5/Δέδες Ευάγγελος, 6/Λορέντζος Γ. Αθανάσιος, 7/Θεριανός Στυλιανός, 8/Μαρμαρινός Παναγιώτης, 9/Πάλλης Ελευθέριος, 10/Μαρμαρινός Σταμάτιος, 11/Τσούρης Ανάργυρος, 12/Λεούσης Νεκτάριος, 13/Τρίμης Κυριάκος, 14/Παπαδόπουλος Ιωάννης, 15/Τσατήρης Γεώργιος (Αντ/δρος), 16/Τζίτζης Φίλιππος, 17/Ντελής Αντώνιος, 18/Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη (Γραμματέας) και 19/Οικονόμου Νικόλαος (Πρόεδρος).

                                                                                  

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Πάλλης Στυλιανός προσήλθε στη συνεδρίαση στην έναρξη της συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Απόντες: 1/Γεννίτσαρης Κωνσταντίνος, 2/Βατικιώτης Δημήτριος, 3/Πτερούδης Νικόλαος, 4/Πούντος Νικόλαος, 5/Πούντος Ιωάννης, 6/Δούκας Σωκράτης και 7/Λαμπαδάριος Στυλιανός αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.

 

από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1/Καραγιάννης Δημήτριος (Δ.Κ. Αίγινας), 2/Λορέντζος Κωνσταντίνος (Δ.Κ Κυψέλης) και  3/Γρυπαίος Ηλίας (Δ.Κ Βαθέος)

 

Απόντες: 1/Λεούσης Εμμανουήλ (Δ.Κ Μεσαγρού) αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.

 

Ο πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας  Πέρδικας

   κ. Αμάφης Αναστάσιος  ήταν απών στη Συνεδρίαση.

 

Στη Συνεδρίαση παρίστατο και ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Μούρτζης, ο οποίος είχε προσκληθεί νόμιμα από τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη Συνεδρίαση παρευρίσκεται ο δημοτικός υπάλληλος κ. Αθανάσιος Ε. Λορέντζος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της Συνεδριάσεως.

Προ της έναρξης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα που εξέδωσε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής, αναφορικά με τις κινητοποιήσεις των συμβασιούχων στο τομέα καθαριότητας των Δήμων:

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

                                  (Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας),

 

εκφράζει την αντίθεση του προς την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που κρίνει ως αντισυνταγματική την παράταση των συμβάσεων στους Ο.Τ.Α. και την πληρωμή των αποδοχών τους το διάστημα αυτό.

  Οι συμβασιούχοι αυτοί εργαζόμενοι είναι απολύτως αναγκαίοι στους Δήμους και χωρίς αυτούς ναρκοθετείται η δυνατότητα των Δήμων να λειτουργήσουν τις υπηρεσίες καθαριότητας, να προστατεύουν τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

  Η ύπαρξη συμβασιούχων εργαζομένων που προσλαμβάνονται μέσω Α.Σ.Ε.Π. είναι υποχρεωτική επιλογή για τους Δήμους ώστε να καλύψουν στοιχειωδώς τις ανάγκες τους, λόγω της πολύχρονης απαγόρευσης προσλήψεων μόνιμου προσωπικού.

  Δεν δεχόμαστε την απόλυση των εργαζομένων αυτών, ούτε τη μη πληρωμή των δεδουλευμένων μισθών τους.

  Συμπαραστεκόμαστε στους αγώνες των εργαζομένων στην καθαριότητα και ζητάμε την προστασία των δικαιωμάτων τους.

  Η κυβέρνηση πρέπει να λύσει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί για αυτούς τους εργαζόμενους.

  Να βρεθεί τρόπος μονιμοποίησής τους με νομοθετική ρύθμιση και με κρατική χρηματοδότηση της μισθοδοσίας τους.

  Προκήρυξη θέσεων μόνιμου προσωπικού που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Δήμων.

  Να υπάρξει παράταση των συμβάσεων στην κατεύθυνση λύσης του προβλήματος.

  Πληρωμή όλων των δεδουλευμένων.

   

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Πάλλης Ελευθέριος και Παπαδόπουλος Ιωάννης απεχώρησαν οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Τρίμης Κυριάκος, Λεούσης Νεκτάριος και Τσατήρης Γεώργιος απεχώρησαν οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σκαλτσιώτης Γεώργιος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Δ.Κ Βαθέος Γρυπαίος Ηλίας απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Δ.Κ Κυψέλης Λορέντζος Κωνσταντίνος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μαρμαρινός Παναγιώτης απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 9ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Τζίτζης Φίλιππος και Ζορμπάς Ιωάννης απεχώρησαν οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 10ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σειρά 4η, 6η και 15η αποσύρθηκαν.

 

                Θέμα 8ο                                     Αριθ. απόφ.  86/2017

 

Εισηγούμενος ο κ. Πρόεδρος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική για τούτο δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης. Η ειδική αυτή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ανακοινώνεται πριν από 15 τουλάχιστον ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης.

 

  Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου του και έλαβε υπόψη του:

 

  • τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)
  • τις τοποθετήσεις και απόψεις των παρισταμένων μελών του Συμβουλίου και του κ. Δημάρχου οι οποίες με λεπτομέρεια αναγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης.
  • τις λοιπές διατάξεις των Νόμων  3463/2006 (ΚΔΚ) και 3852/2010

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ,  ο μ ό φ ω ν α

Επί 14 ψηφισάντων μελών

 

Επιλέγει ως προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής τον αύλειο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας, ο οποίος προκρίνεται ως καταλληλότερος, γιατί σε αυτόν διοργανώνονται επιτυχώς πλήθος εκδηλώσεων από το Λαογραφικό Μουσείο, το Δήμο, την ΚΕΔΑ και άλλους φορείς.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 86/2017

Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται

 

Ο  Πρόεδρος                                                                                Τα  μέλη

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας