Απόφαση Δ.Σ.  περί έγκρισης απόφασης του Δ.Σ του Δημοτικού ΑθλητικούΟργανισμού Αίγινας αναφορικά με την καθιέρωση κάρτας αθλουμένων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
-.-.-.-.-.-.-
Α π ό σ π α σ μ α

από το υπ’ αριθ. 25/2018 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.
Αριθ. απόφ. 176/2018 Π ε ρ ί λ η ψ η

Περί έγκρισης απόφασης του Δ.Σ του Δημοτικού Αθλητικού
Οργανισμού Αίγινας αναφορικά με την καθιέρωση κάρτας
αθλουμένων

Σήμερα την 19 η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό κτήριο Αίγινας που βρίσκεται επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 13109/15.11.2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Στυλιανού Θεριανού που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων  του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο, στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρουςτων Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Τοπικής
Κοινότητας.
Στην Συνεδρίαση ήταν :

από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Παρόντες: 1/Μούρτζης Αντώνιος, 2/Σκαλτσιώτης Γεώργιος, 3/Γεννίτσαρης Κων/νος, 4/Ζορμπάς
Ιωάννης, 5/Μούρτζης Γεώργιος, 6/Δέδες Ευάγγελος, 7/Βατικιώτης Δημήτριος, 8/Λορέντζος Γ.
Αθανάσιος, 9/Πάλλης Ελευθέριος, 10/Μαρμαρινός Σταμάτιος, 11/Τσούρης Ανάργυρος, 12/Λεούσης
Νεκτάριος, 13/Πούντος Νικόλαος, 14/Πούντος Ιωάννης, 15/Ντελής Αντώνιος, 16/Τσατήρης Γεώργιος,
17/Σαλπέα-Στάθη Αικατερίνη (Γραμματέας) και 18/Θεριανός Στυλιανός (Πρόεδρος).
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Οικονόμου Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση στην έναρξη της συζήτησης
του 4 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Απόντες: 1/Πάλλης Στυλιανός, 2/Μαρμαρινός Παναγιώτης, 3/Πτερούδης Νικόλαος, 4/Δούκας
Σωκράτης, 5/Τρίμης Κυριάκος (Αντ/δρος), 6/Τζίτζης Φίλιππος, 7/Λαμπαδάριος Στυλιανός και
8/Παπαδόπουλος Ιωάννης, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.

από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1/Λορέντζος Κωνσταντίνος (Δ.Κ Κυψέλης), 2/Γρυπαίος Ηλίας (Δ.Κ Βαθέος).
Απόντες: 1/Καραγιάννης Δημήτριος (Δ.Κ. Αίγινας) και 2/Λεούσης Εμμανουήλ (Δ.Κ Μεσαγρού), αν και
νόμιμα προσκλήθηκαν.

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

κ. Αμάφης Αναστάσιος ήταν απών στη Συνεδρίαση.
Στη Συνεδρίαση παρίστατο και ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Μούρτζης, ο οποίος είχε προσκληθεί νόμιμα
από τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη Συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο κ. Αθανάσιος Ε. Λορέντζος, Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Αίγινας
για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Βατικιώτης Δημήτριος απεχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση στην έναρξη
της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Τσατήρης Γεώργιος και Πούντος Νικόλαος απεχώρησαν οριστικά από τη
συνεδρίαση στην έναρξη της συζήτησης του 3 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Πούντος Ιωάννης διαπιστώθηκε προσωρινά απών κατά την ψηφοφορία επί
του 3 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σκαλτσιώτης Γεώργιος απεχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση προ της
ψηφοφορίας επί του 4 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Πάλλης Ελευθέριος διαπιστώθηκε προσωρινά απών κατά την ψηφοφορία επί
του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Πούντος Ιωάννης απεχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση στην έναρξη της
συζήτησης του 8 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Πάλλης Ελευθέριος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της
συζήτησης του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

2
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γεννίτσαρης Κων/νος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της
συζήτησης του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Οικονόμου Νικόλαος διαπιστώθηκε προσωρινά απών κατά την ψηφοφορία επί
του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μούρτζης Αντώνιος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα προ της
ψηφοφορίας επί του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ζορμπάς Ιωάννης απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της
συζήτησης του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1 ο Αριθ. απόφ. 176/2018

Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο
στον Πρόεδρο του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας κ. Μαρμαρινό Σταμάτη, ο οποίος έθεσε
υπόψη του Σώματος:
α) την υπ’ αριθμ. 156/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΙΜ0Ω68-ΣΞΤ) με την οποία
εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 20/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Αθλητικού
Οργανισμού Αίγινας (ΑΔΑ: 6Θ0ΕΟΛΓ0-ΡΓΣ) με την οποία συντάχθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας των
Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού (Δ.Α.Ο.Α.).
Ο συγκεκριμένος κανονισμός αποτελείται από 20 άρθρα, τα εξής: Άρθρο 1 «Αντικείμενο-σκοπός
παρόντος κανονισμού», Άρθρο 2 «Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού»,
Άρθρο 3 «Ημέρες και ώρες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων», Άρθρο 4 «Χρήση των
αθλητικών εγκαταστάσεων», Άρθρο 5 «Πρόγραμμα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων», Άρθρο 6
«Διαδικασία διάθεσης», Άρθρο 7 «Υπογραφή σύμβασης χρήσης», Άρθρο 8 «Παράδοση και παραλαβή
χώρων και εξοπλισμού»,, Άρθρο 9 «Διαχείριση συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις – διακίνηση υλικού και
εξοπλισμού», Άρθρο 10 «Συμβολική συμμετοχή», Άρθρο 11 «Υποχρεώσεις αθλητικών ομοσπονδιών
και συλλόγων», Άρθρο 12 «Υποχρεώσεις αθλουμένων, μεμονωμένων ατόμων, αθλητικών συλλόγων,
σχολείων με υπεύθυνο καθηγητή, προγραμμάτων αθλητισμού για όλους, λοιπών φορέων», Άρθρο 13
«Προστασία εγκαταστάσεων από φθορές», Άρθρο 14 «Διεξαγωγή προπονήσεων», Άρθρο 15
«Διεξαγωγή αγώνων», Άρθρο 16 «Κωλύματα διάθεσης των αθλητικών χώρων», Άρθρο 17
«Περιορισμοί χρήσης – απαγορεύσεις», Άρθρο 18 «Διαφημίσεις στους αθλητικούς χώρους», Άρθρο 19
«Προσωπικό – αρμοδιότητες προσωπικού» και Άρθρο 20 «Διάφορες γενικές διατάξεις».
Στην παρ. 3 του άρθρου 6 προβλέπεται μεταξύ άλλων «…Για την πρόσβαση στις αθλητικές
εγκαταστάσεις οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, να παραλάβουν και να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο από
τον ΔΑΟΑ που θα περιέχει χώρο για φωτογραφία και την καταγραφή των ατομικών στοιχείων του
αθλούμενου καθώς και ειδικό χώρο για βεβαίωση ιατρού.
Με την έγκριση της εγγραφής τους, τους δίνεται κάρτα μέλους με συγκεκριμένο αριθμό μέλους, την
επωνυμία του ΔΑΟΑ, το ονοματεπώνυμο του αθλητή καθώς και την περίοδο που αφορά, την οποία
υποχρεούνται να επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στις αθλητικές εγκαταστάσεις…».
β) την υπ’ αριθμ. 24/2018 απόφαση του Δ.Σ του ΔΑΟΑ (ΑΔΑ: 6Ι6ΣΟΛΓ0-ΖΑΧ) με την οποία
απεφασίσθη ότι «Η είσοδος των αθλουμένων στο στάδιο Αίγινας θα γίνεται με μαγνητική κάρτα ή
κωδικό. Ο αθλούμενος θα παραλαμβάνει την κάρτα αφού πρώτα προσκομίσει (i) φωτοτυπία
αστυνομικής ταυτότητας, (ii) απόδειξη κατάθεσης 20,00 € στο ταμείο του Δήμου για λογαριασμό του
ΔΑΟΑ και (iii) πιστοποιητικό από καρδιολόγο ιατρό που να πιστοποιεί ότι ο αθλούμενος μπορεί να
γυμνάζεται. Η κάρτα θα είναι αυστηρά προσωπική και δεν θα επιτρέπεται η χρήση της από άλλο
πρόσωπο. Η κάρτα εισόδου θα έχει ισχύ για ένα χρόνο από την έκδοσή της. Η ανανέωση ή η έκδοση
της κάρτας θα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Σε ανήλικα άτομα έως 15 ετών θα επιτρέπεται η
δωρεάν είσοδος στο στάδιο με την παρουσία κηδεμόνα. Ανήλικα άτομα άνω των 15 ετών απουσία
κηδεμόνα υποχρεούνται σε έκδοση κάρτας με υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα».
Ακολούθως ο κ. Μαρμαρινός ενημέρωσε το Σώμα ότι, μετά την εξεύρεση χορηγού, το κόστος για την
έκδοση της κάρτας μειώνεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €), το οποίο ουσιαστικά αντιστοιχεί στο
κόστος έκδοσης της κάρτας. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται λοιπόν σήμερα να εγκρίνει με απόφασή
του το ποσό που αναφέρθηκε και το οποίο υποχρεούται να καταβάλει ετησίως ο αθλούμενος για την
έκδοση της μαγνητικής κάρτας.

3
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
– την υπ’ αριθμ. 156/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΙΜ0Ω68-ΣΞΤ) με την οποία
εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 20/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Αθλητικού
Οργανισμού Αίγινας (ΑΔΑ: 6Θ0ΕΟΛΓ0-ΡΓΣ) με την οποία συντάχθηκε ο κανονισμός λειτουργίας των
αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού (Δ.Α.Ο.Α.).
– την υπ’ αριθμ. 24/2018 απόφαση του Δ.Σ του ΔΑΟΑ (ΑΔΑ: 6Ι6ΣΟΛΓ0-ΖΑΧ).
– την εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας κ. Μαρμαρινού Σταμάτη.
– τις τοποθετήσεις και απόψεις του κου Δημάρχου και των μελών του Συμβουλίου, οι οποίες με
λεπτομέρεια αναγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης.
– τις διατάξεις των Νόμων 3463/2006 (ΔΚΚ) και 3852/2010
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι, Ο μ ό φ ων α
Επί 17 ψηφισάντων μελών

Ι. Παρέχει την σύμφωνη γνώμη του ως προς το ύψος του ποσού που θα πρέπει να καταβάλλουν στον
Δημοτικό Αθλητικό Οργανισμό Αίγινας ετησίως οι αθλούμενοι για την έκδοση της μαγνητικής κάρτας
εισόδου στους χώρους του σταδίου Αίγινας και το οποίο θα ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00
€).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 176/2018
Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας