Απόφαση  Δ.Σ. ” Περί αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας – φωτισμού και Δημοτικού Φόρου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
-.-.-.-.-.-.-                                                  

Α  π  ό   σ   π  α  σ  μ  α   από το υπ’ αριθ. 25/2016 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας

Θέμα:
Περί αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας – φωτισμού και Δημοτικού Φόρου (Σχετική η υπ’ αριθμ. 112/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

Επί του ανωτέρω θέματος το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας

Α  π  ο φ  ά  σ  ι  σ ε

Ι.- Tην αναπροσαρμογή από 1/1/2017 των τελών καθαριότητας-φωτισμού για τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στις περιοχές των Δημοτικών Κοινοτήτων Βαθέος και Κυψέλης, τα οποία διαμορφώνονται ανά περιοχή ως εξής:

 

α) Περιφέρεια Δημοτικής Κοινότητας Κυψέλης

 1. Κατοικίες                    1,65     €/m2
 1. Καταστήματα               2,00        »  

 

β) Περιφέρεια Δημοτικής Κοινότητας Βαθέος

 1. Κατοικίες                    1,65     €/m2
 1. Καταστήματα               3,00        »

 

ΙΙ.- Tην αναπροσαρμογή από 1/1/2017 των τελών καθαριότητας-φωτισμού για τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

 

α) Περιφέρεια Τοπικής Κοινότητας  Πέρδικας

 1. Κατοικίες                    1,65     €/m2
 2. Καταστήματα               5,00        »

 

ΙΙΙ.- Τα τέλη καθαριότητας-φωτισμού για τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στις περιοχές των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας και Μεσαγρού, λόγω απόρριψης της πρότασης αναπροσαρμογής, παραμένουν ως έχουν, δηλαδή:

 

α) Περιφέρεια Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας

 1. Κατοικίες                    1,88     €/m2
 1. Καταστήματα               5,00        »

       

β) Περιφέρεια Τοπικού Διαμερίσματος Μεσαγρού

 1. Κατοικίες                    1,88     €/m2
 1. Καταστήματα               5,00        »  

 

ΙV.- Την αναπροσαρμογή του ενιαίου συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ακινήτων ο οποίος συντελεστής διαμορφώνεται από 1/1/2017 για ολόκληρη την διοικητική περιφέρεια Δήμου Αίγινας, στο ποσό των 0,012 €/m2.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 204/2016

(Η απόφαση στο σύνολό της έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της διαύγειας με ΑΔΑ: ΩΗΞ6Ω68-ΑΔΤ)

 

    1. Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και  υπογράφεται

Ο  Πρόεδρος                                                                                Τα  μέλη

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 1. Νικόλαος Τρ. Οικονόμου
Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας