Δημόσια κλήρωση για ανάδειξη Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα, 29/ 1 /2019                       Αρ. πρωτ. 1010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφασης του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β΄).
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής
αποτελούμενης από δύο δημοτικούς συμβούλους μετά των αναπληρωτών
τους για την διενέργεια κατά το έτος 2019 διαγωνισμών διά την εκποίηση,
εκμίσθωση, αγορά ή μίσθωση πραγμάτων από το Δήμο (άρθρο 1 και 3
του Π.Δ. 270/1981).
Γνωστοποιούμε ότι την Δευτέρα 04 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13:00΄ στο
Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) στο Γραφείο του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί δημόσια, κλήρωση μεταξύ των μελών
του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων που
θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στην ως άνω
αναφερόμενη επιτροπή για το έτος 2019
.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου παρουσία δύο υπαλλήλων του Δήμου.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος κ.α.α
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Ευάγγελος Δέδες

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας