Δημόσια κλήρωση για συμμετοχή υπαλλήλων σε επιτροπή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: ΑΙΓΙΝΑΣ
                                   Αίγινα, 19/ 02 /2016
                                   Αρ. Πρωτ. 2297
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011
Απόφασης του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β΄).

3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης δύο υπαλλήλων του Δήμου (ενός υπαλλήλου ως

τακτικού μέλους και ενός υπαλλήλου ως αναπληρωματικού) προκειμένου

να συμμετέχουν στην επιτροπή, αποτελούμενης από ένα δημοτικό

σύμβουλο μετά του αναπληρωτή του και δύο δημοτικών υπαλλήλων του

Δήμου μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή προμηθειών που

θα διενεργηθούν στο Δήμο κατά το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις

των άρθρων 67, παρ. 1, και 70 του Π.Δ. 28 /1980, λόγω της παραίτησης

των υπαλλήλων Αθερινού Ελευθέριου και Γκαργκανίτη Νικόλαου από την

Επιτροπή αυτή.

Γνωστοποιούμε ότι την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 13:00΄ στο

Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) στο Γραφείο του

Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών θα διεξαχθεί δημόσια,

κλήρωση μεταξύ δημοτικών υπαλλήλων του Δήμου για την ανάδειξη αυτών

που θα συμμετέχουν στη παραπάνω επιτροπή.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος κ.α.α

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Ευάγγελος Δέδες

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας