ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (8/11/2020 – 11:00πμ)

Καλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) στις 8 του μηνός Νοεμβρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, ώστε να διεξαχθεί σε Ειδική Συνεδρίαση η προβλεπόμενη από το άρθρο 64 του Ν.3852/2010, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εγκύκλιοι αρ. 87/Α.Π.59646/20-08-2019/ΑΔΑ 9ΥΥΟ465ΧΘ7-ΛΚΑ και αρ. 6/Α.Π. 1147/08-02-2018/ ΑΔΑ Ψ1ΡΔ465ΧΘ7-ΕΙ1 του Υπ. Εσωτερικών), διαδικασία αποδοχής αιτήματος παραίτησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αίγινας κ. Θεριανού Στυλιανού και εκλογής νέου Προέδρου.

Η Ειδική Συνεδρίαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (ΦΕΚ Β΄ 1869), της παρ.3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 32009/23-05-2020 (ΦΕΚ Β΄ 1988), της εγκ. 163 (ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), της αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452/31-8-2020 (ΑΔΑ: Ψ6Μ246ΜΤΛ6-ΜΕΦ) εγκυκλίου.

Ο προεδρεύων σύμβουλος

Γεώργιος Σκαλτσιώτης

Share