Καθορισμός συντελεστή τελών καθαριότητας φωτισμού  ( ποιμνιοστάσια ,σταύλοι )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
-.-.-.-.-.-.-

Α π ό σ π α σ μ α

από το υπ’ αριθ. 3/2017 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.

Αριθ. αποφ. 14/2017 Π ε ρ ί λ η ψ η

Καθορισμός διαφοροποιημένου συντελεστή για τον υπολογισμό δημοτικών τελών καθαριότητας – φωτισμού για ποιμνιοστάσια, στάβλους κ.τ.ό. (Σχετική η υπ’ αριθμ. 6/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

Σήμερα την 17η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30΄ το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό κτήριο Αίγινας που βρίσκεται επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 1225/13.2.2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Νικολάου Οικονόμου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο, στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας.

Στην Συνεδρίαση ήταν :

από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Παρόντες: 1/Μούρτζης Αντώνιος, 2/Σκαλτσιώτης Γεώργιος, 3/Γεννίτσαρης Κωνσταντίνος, 4/Μούρτζης Γεώργιος, 5/Βατικιώτης Δημήτριος, 6/Δέδες Ευάγγελος, 7/Λορέντζος Γ. Αθανάσιος, 8/Θεριανός Στυλιανός, 9/Μαρμαρινός Παναγιώτης, 10/Πάλλης Ελευθέριος, 11/Μαρμαρινός Σταμάτιος, 12/Τσούρης Ανάργυρος, 13/Πτερούδης Νικόλαος, 14/Πούντος Νικόλαος, 15/Λεούσης Νεκτάριος, 16/Δούκας Σωκράτης, 17/Τρίμης Κυριάκος, 18/Παπαδόπουλος Ιωάννης, 19/Τσατήρης Γεώργιος, 20/Τζίτζης Φίλιππος, 21/Ντελής Αντώνιος, 22/Σαλπέα-Στάθη Αικατερίνη (Γραμματέας) και 23/Οικονόμου Νικόλαος (Πρόεδρος).

Απόντες: 1/Ζορμπάς Ιωάννης, 2/Πάλλης Στυλιανός, 3/Πούντος Ιωάννης (Αντ/δρος) και 4/Λαμπαδάριος Στυλιανός αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.

από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1/Καραγιάννης Δημήτριος (Δ.Κ. Αίγινας), 2/Λορέντζος Κωνσταντίνος και 3/Λεούσης Εμμανουήλ (Δ.Κ Μεσαγρού).

Απόντες: 1/Γρυπαίος Ηλίας (Δ.Κ Βαθέος) αν και νόμιμα προσκλήθηκε.

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

κ. Αμάφης Αναστάσιος ήταν απών στη Συνεδρίαση.

Στη Συνεδρίαση δεν παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Μούρτζης λόγω έκτακτου οικογενειακού προβλήματος.

Στη Συνεδρίαση παρευρίσκεται ο δημοτικός υπάλληλος κ. Αθανάσιος Ε. Λορέντζος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της Συνεδριάσεως.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Λορέντζος Γ. Αθανάσιος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα προ της έναρξης της συζήτησης του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπαδόπουλος Ιωάννης απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μαρμαρινός Παναγιώτης απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Δ.Κ Κυψέλης Λορέντζος Κωνσταντίνος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Πάλλης Ελευθέριος, Πτερούδης Νικόλαος, Πούντος Νικόλαος, Δούκας Σωκράτης, Τσατήρης Γεώργιος και Τρίμης Κυριάκος απεχώρησαν οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Τζίτζης Φίλιππος και Σκαλτσιώτης Γεώργιος απεχώρησαν οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεριανός Στυλιανός διαπιστώθηκε προσωρινά από την συζήτηση και ψηφοφορίας επί του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Δ.Κ Αίγινας Καραγιάννης Δημήτριος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 15ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σειρά 12η και 19η αποσύρθηκαν.

Θέμα 6ο Αριθ. απόφ. 14/2017

Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ. αριθ. 6/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία, ομόφωνα, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη θέσπιση διαφοροποιημένου συντελεστή για τον υπολογισμό τελών καθαριότητας για στάβλους, ποιμνιοστάσια κ.τ.ό. που επιβάλλονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ με την πρόταση να ανέρχεται στο ποσό των 0,50€/m2 για όλη την περιφέρεια της νήσου μας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

  • την υπ. αριθ. 6/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία, ομόφωνα, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη θέσπιση διαφοροποιημένου συντελεστή για τον υπολογισμό τελών καθαριότητας για στάβλους, ποιμνιοστάσια κ.τ.ό. που επιβάλλονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ με την πρόταση να ανέρχεται στο ποσό των 0,50€/m2 για όλη την περιφέρεια της νήσου μας.

  • Το γεγονός ότι οι ελάχιστες σταυλικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν στο νησί βρίσκονται εκτός της πόλης της Αίγινας, στην περιφέρεια του νησιού και σε ορεινές περιοχές, όπου δεν υπάρχουν αυξημένες αντικειμενικά ανάγκες υπηρεσιών καθαριότητας και το ρυπαντικό φορτίο των εγκαταστάσεων αυτών είναι αμελητέο.

  • Το γεγονός ότι τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού είναι ανταποδοτικά και στην περίπτωση εφαρμογής του ισχύοντος συντελεστή για τις επιχειρήσεις οι υπόχρεοι αγροτοκτηνοτρόφοι θα επιβαρυνθούν με τέλη δυσανάλογα προς την αξία της παροχής που απολαμβάνουν.

  • Το γεγονός ότι η θέσπιση του διαφοροποιημένου συντελεστή για τον υπολογισμό τελών καθαριότητας για στάβλους, ποιμνιοστάσια κ.τ.ό. δεν δημιουργεί ελλείμματα στις υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου.

  • Το γεγονός ότι πρόθεση του Δήμου είναι να δημιουργήσει κίνητρα ώστε τα νέα άτομα που παραμένουν άνεργα στο νησί να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής, αναπτύσσοντας επιχειρηματική δραστηριότητα.

  • την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 25/75

  • τις διατάξεις του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006) και του Ν. 3852/2010

και μετά από διαλογική συζήτηση η οποία με λεπτομέρεια αναγράφεται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι , κατά πλειοψηφία

Με 16 υπέρ έναντι 4 κατά

Επί 20 ψηφισάντων μελών

Ι.- Εγκρίνει τη θέσπιση διαφοροποιημένου συντελεστή για τον υπολογισμό δημοτικών τελών καθαριότητας & φωτισμού για στάβλους, ποιμνιοστάσια κ.τ.ό. που επιβάλλονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και καθορίζει το ύψος αυτού στο ποσό των 0,20€/m2 για όλη την περιφέρεια της νήσου μας.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Λεούσης Νεκτάριος, Πούντος Νικόλαος, Τζίτζης Φίλιππος και Ντελής Αντώνιος οι οποίοι ζήτησαν την πλήρη απαλλαγή των ανωτέρω κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από δημοτικά τέλη καθαριότητας & φωτισμού.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 14/2017

Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας