Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (13 Απριλίου 2023, 11:00πμ – 12μ.)

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, στις 13/04/2023 ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα 11:00΄ π.μ. – 12:00΄ μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, με τα εξής θέματα:

1. Περί καθορισμού κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

2. Τροποποίηση της αρ. πρωτ.5065/15-04-2021 σύμβασης για την «προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Αίγινας, δύο ετών, Ομάδα Α (γάλα)»: Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της σύμβασης για επιπλέον διάστημα τριών (3) μηνών με αύξηση της συμβατικής τιμής (Εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής σύμφωνα με την παρ. 9 έως 10α του άρθρου 53 του Ν.4412/2016)».

Για τα θέματα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου) σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail: lorentzosthanasis@gmail.com) ή τηλεφωνικά (22973-20019 ή 6946-753181) τον ειδικό γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Λορέντζο Αθανάσιο, για την ψήφο σας επί του θέματος.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου. Όσον αφορά το πρώτο θέμα είναι επείγον διότι η λήψη απόφασης από το Δ.Σ. είναι προαπαιτούμενο της διαδικασίας έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής αναφορικά με την (ενδεικτικά:) καταβολή προνοιακού επιδόματος σε πρόσωπο με παραπληγία. Όσον αφορά  το δεύτερο θέμα είναι επείγον δεδομένου ότι την 15η Απριλίου λήγει η σύμβαση με τον ανάδοχο που προμηθεύει το Δήμο με γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου, δυνάμει των ισχυουσών διατάξεων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Πτερούδης

Share