Κατεπείγουσα Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 και την εγκύκλιο με αρ.375/Α.Π.39167/2- 6-2022 του ΥΠ.ΕΣ και το άρθρο 78 του Ν.4954/2022, του Ν.5013/2023) (3 Αυγ. 2023 – 20:00)

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης στις 03/08/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, με τα εξής θέματα:

1. Περί έγκρισης σύναψης ιδιωτικού συμφωνητικού με την ΕΤΑΔ Α.Ε. με αντικείμενο την βραχυχρόνια παραχώρηση ΤΔΚ αιγιαλών Αγίας Μαρίνας, Σουβάλας, Καραντίνας (Αύρα) και Πευκάκια εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αίγινας μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή για τον χαρακτηρισμό των παράλιων χώρων της περιοχής δικαιοδοσίας του Δήμου Αίγινας ως πολυσύχναστων. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Τα  ανωτέρω θέματα κρίνονται κατεπείγοντα, διότι, όσον αφορά το πρώτο, αυτό συνδέεται με την ομαλή λειτουργία των όμορων με τους αιγιαλούς επιχειρήσεων και την εξυπηρέτηση των αναγκών των λουομένων, και όσον αφορά το δεύτερο, είναι κατεπείγον προκειμένου να συγκροτηθεί εμπρόθεσμα επιτροπή από το Λιμεναρχείο Αίγινας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share