Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010)

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 18 Απριλίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 3864
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,
Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας
ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67
παρ. 5 του Ν.3852/2010)»
Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή
των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την
19η του μηνός Απριλίου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄ για συζήτηση και
λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:
1. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αίγινας»
συνολικού προϋπολογισμού 593.000.00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),
που προτείνεται να υποβληθεί ως πρόταση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Πρόσκληση IV) στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και
πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή,
επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων». Εισηγητής ο
Πρόεδρος του Δ.Α.Ο.Α. κ. Μαρμαρινός Σταμάτης
2. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 196/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
αναφορικά με την αναπροσαρμογή ή μη των ισχυόντων δημοτικών τελών
καθαριότητας και φωτισμού έτους 2019 (Σχετ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.
41090/11477/16.09.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων
θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας