«Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010)»

Καλείστε στις 05/5/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr). Η συνεδρίαση, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 43 της ΠΝΠ «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-3-2020) έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι (εν μέσω της πανδημίας) τα δύο πρώτα θέματα της ημερήσιας διάταξης συνδέονται με την ομαλή οικονομική λειτουργία του Δήμου, το τρίτο θέμα αφορά την κάλυψη αναγκών υδροδότησης του νησιού και το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά την απρόσκοπτη λειτουργία υγειονομικής δομής του νησιού μας 

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αίγινας έτους 2020
2. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2020 (Σχετ. η υπ’ αριθμ. πρωτ. 15995/4193 + 10275/2551 + 10274/2550/06.03.2020 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής καθώς και η υπ’ αριθμ. 54/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
3. Περί έγκρισης απευθείας μίσθωσης γεωτρήσεων για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου μας
4. Σύνταξη και υπογραφή ψηφίσματος υπέρ της απρόσκοπτης λειτουργίας του Νεφρολογικού Κέντρου Αίγινας και καθορισμός των ενεργειών του Δήμου μας (Σχετική η από 04-5-2020 επιστολή της Επιτροπής Υγείας του Δήμου καθώς και η από 04-5-2020 επιστολή που συνυπογράφουν δέκα μέλη του Δημοτικού μας Συμβουλίου με την οποία ζητούν την έκτακτη σύγκληση του Σώματος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός

Share