Λήψη απόφασης για την ονομασία ανωνύμων οδών και μετονομασία οδών

Αναρτήθηκαν στην Διαύγεια οι σχετικές Κανονιστικές Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 46/2021 (ΑΔΑ: 6ΩΞΛΩ68-ΝΘ4) για την Κοινότητα Αίγινας και 47/2021 (ΑΔΑ: 6ΝΕ4Ω68-ΓΓΕ) για την Κοινότητα Κυψέλης

κάντε κλικ στους ΑΔΑ για να τις δείτε

Share