Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για σύσταση επιτροπής του άρθρου 3 της ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3088/24.07.2020)

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική απόφαση 28/2021 Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: 6ΠΙΜΩ68-1ΦΛ

Share