Περί καθορισμού δαπανών και προστίμων που προκύπτουν από τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Αίγινας για το έτος 2021

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική κανονιστική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 121/2020 και ΑΔΑ: 6ΝΘΜΩ68-ΑΞΦ (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share