Περί καθορισμού δαπανών και προστίμων που προκύπτουν από τον ισχύοντα Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας για το 2021

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική κανονιστική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 122/2020 και ΑΔΑ: Ω8ΧΞΩ68-274 (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share