Περί καθορισμού συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) έτους 2021

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική κανονιστική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 1207/2020 και ΑΔΑ: 986ΜΩ68-ΑΕ9 (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share