Περί προσδιορισμού των ανταποδοτικών τελών της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2021

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική κανονιστική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 117/2020 και ΑΔΑ: 6Ν7ΖΩ68-ΖΞΝ (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share