Περί προσδιορισμού των ανταποδοτικών τελών της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020

Αναρτήθηκε η σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 149/2019 και ΑΔΑ: Ω6ΔΤΩ68-5ΓΘ (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)